PLAGUES AND THEIR ORIGIN

Three elements form the society that we have now. Only one of them was developed during the last century with the invention of affordable transportation for mass use (e.g., airplanes, trains, and cars). The first two are wars, agriculture, and animal domestication, and the last one is globalization (e.g., trade, tourism, traveling). It is out […]

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍՆ՝ ԸՆԴԴԵՄ ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ

Ինչպե՞ս է կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակը վերափոխում գլոբալիզացիայի աշխարհաքաղաքականությունը և ազդեցությունը: Վերջին հարյուր տարիների պատմության ընթացքում մարդկության հաղթահարած և վերապրած համաճարակների՝ խոլերայի, ժանտախտի, իսպանական գրիպի,  էբոլայի և մի շարք այլ վարակների ուսումնասիրությունները, թույլ կտային  կանխատեսել, պատրաստ լինել և իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ հետագայում նման վարակներից խուսափելու կամ դրանց տարածումը հնարավորինս սահմանափակելու համար: Սակայն 21-րդ դարում, երբ ապրում […]

RANKING AND COMPARING COUNTRIES

You probably know that the US is a developed, Ukraine is a developing and Chad is an underdeveloped country. In order to ‘measure’ countries and compare them, there are numerous indicators used.[ The most important ones are GDP, GDP per capita, PPP, HDI, Unemployment rate, Inflation rate, Literacy rate, CPI, Foreign debt, etc. They mostly […]

CATHARSIS: ENGLISH TEACHING THROUGH ROLEPLAYING

From December 2019 to February 2020, the Catharsis English Language, Literature and Culture educational training program was held in Artsakh. More than 75 students from Stepanakert and surrounding areas took part in it. The program supported by the Caucasus Institute had two components. The first was an English course for beginners aimed at developing communication […]

A COBBLER

While walking to work every morning on Alec Manukyan street, I see a man in an electric wheelchair crossing the road faster than the cars at rush hour on the way to his little cobbler’s workshop, which is little more than a kiosk. This man is 63-year-old Edik Abrahamyan, who suffered a spinal injury in […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.